Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych osób – klienci i kontrahenci

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Foximo Sp. z o.o. informuje:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest: FOXIMO Sp. z o.o., ul. Świerkowa 40, 62–090 Rostworowo;

b. Nasze dane kontaktowe to: FOXIMO Sp. z o.o. , ul. Świerkowa 40, 62–090 Rostworowo;

c. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@foximo.pl lub korespondencyjnie na adres FOXIMO Sp. z o.o. , ul. Świerkowa 40, 62–090 Rostworowo;

d. Dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od rodzaju współpracy, w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy takich jak weryfikacji oświadczeń, potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, kontaktu przy wykonaniu umowy, wydania pełnomocnictw;
 • raportowania oraz obsługi i archiwizacji dokumentacji i korespondencji;
 • kontroli należytego wykonania umowy, jej rozliczenia, zachowania zasad poufności a także ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
 • wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom,
 • zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych,
 • wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (wynikających z uiszczania podatków, prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzaniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych), ustaw o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi (spełnienie obowiązków Instytucji Obowiązanej);

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.

f. Podstawą prawną przetwarzania przez Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. d powyżej jest:

 • wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na FOXIMO Sp. z o.o. na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • prawnie usprawiedliwiony interes FOXIMO Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

g. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta który świadczy usługi lub zamierzając świadczyć usługi złożył ofertę lub którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz którego realizujesz umowę.

h. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta FOXIMO Sp. z o.o. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy a także pozostałe dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.

i. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą zostać:

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym i podmiotom przetwarzającym w tym m.in., kancelarie prawne, biura rachunkowe, obsługa IT.

FOXIMO Sp. z o.o. może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na jego udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

k. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w lit d:

 • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FOXIMO Sp. z o.o. dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • w zakresie realizacji uzasadnionych interesów FOXIMO Sp. z o.o., dane będą przetwarzane nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową

l. Informujemy o przysługującym prawie (w uzasadnionych przypadkach i zakresie) do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e-mail z FOXIMO Sp. z o.o. lub IOD